El PAM es basa en 3 eixos prioritaris

SOSTENIBILITAT I ESPAI PÚBLIC

Els grups municipals firmants de l’acord de govern aposten per «afavorir una bona qualitat de vida de les persones, garantir la inclusió de tothom i la cohesió social». Aquesta aposta va lligada a un model de «ciutat habitable». I perquè una ciutat sigui habitable, s’ha de poder tenir un lloc per viure. L’habitatge, diu l’acord, «és una necessitat i un dret, i per això és una prioritat». En segon lloc, perquè una ciutat sigui habitable «ha de ser vivible, amb un entorn saludable i sostenible». En aquesta línia s’inscriuran acions de protecció del litoral, amb mesures de conservació del medi costaner i marí, i especial atenció en àmbits com el medi natural, el cicle de l’aigua, els residus, la mobilitat, l’energia i els sorolls, amb criteris de sostenibilitat i amb rellevància pel que respecta a l’àmbit del Pla Clima.

INNOVACIÓ I QUALITAT DEMOCRÀTICA

Castelldefels és una ciutat «que genera riquesa, i té un gran potencial productiu i social». Administracions i sector econòmic «treballen en xarxa per fomentar un teixit productiu viu, cooperatiu, creatiu i innovador i que generi noves oportunitats laborals». Es busca, també, aprofundir en el desenvolupament del concepte ciutat intel·ligent aprofitant el desenvolupament tecnològic. Així mateix, l’Ajuntament treballa per «aprofundir en el desplegament del govern obert, que situï la transparència al centre de totes les actuacions, establint mecanismes de rendiment de comptes a la ciutadania».

DRETS I CIUTADANIA

«Volem una ciutat amable i respectuosa amb els drets de les persones. Fem una aposta perquè tothom pugui accedir a drets bàsics com ara la cultura, l’educació, la salut o la pràctica de l’esport». Castelldefels vol una ciutadania implicada en el present i en el futur de la ciutat, i per això es fomentarà la participació ciutadana. «Volem fer un Castelldefels de totes i de tots, una comunitat basada en el respecte envers els seus membres, sense mirar procedències, ideologies o orientacions religioses o sexuals». És el camí cap a un Castelldefels «lliure de discriminacions i de violència masclista, una ciutat segura, amb especial cura cap a la gent gran i els joves, que garanteixi els drets de tothom i la convivència, posant eines en la prevenció».